Stavbyvedúci BMB s.r.o.

Stavbyvedúci

Práca a úlohy stavbyvedúcich pracovníkov, sú najdôležitejšou, priamou organizačnou zložkou nachádzajúcou sa na stavbe. Stavbyvedúci pracovníci koordinujú práce, organizujú jednotlivých dodávateľov, kontrolujú výsledky ľudí a kvalitu ich výstupov. Ich účasť a práca, je nevyhnutnou podmienkou pre správne fungovanie a napredovanie stavebného projektu.

Činnnosť stavbyvedúceho

Naši stavbyvedúci pracovníci zabezpečia spoluprácu, časový súlad a vysoký štandard kvality prác dodávateľov, ktorí sa na stavbe zúčastňujú. Zastupujú záujmy investora a zodpovedajú za správne plnenie plánu stavby a napredovania projektu.

Prehľad vybraných služieb
  • koordinácia dodávateľov
  • kontrola výstupov dodaných prác
  • koordinácia dodávky materiálu
  • riadenie jednotlivých účastníkov stavby
  • dohľad na dodržiavaní pravidiel na stavbe
  • dohľad nad BOZP

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás