Awesome Image

Informácie o projekte

Riešený interiér sa nachádza na 8.NP, 9.NP a 10.NP objektu SKY PARK OFFICES, SO F001 Administratívna budova č.2, Čulenova ul. Bratislava. Predmetom riešenia je celý pôdorys prenajímanej jednotky na 8.NP a 9.NP a časť pôdorysu na 10.NP. Ďalej aj priľahlá časť terasy na 9.NP. Všetky riešené podlažia budú medzi sebou prepojené novým interiérovým kruhovým oceľovým schodiskom. Z konštrukčného hľadiska je objekt navrhnutý ako monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami a stenami. Vstup do administratívnych priestorov je riešený z jadra objektu, z výťahovej haly, kde je umiestnených 7 výťahov, únikové schodisko s požiarnou predsieňou, technické miestnosti a priebežné inštalačné šachty. Riešený pôdorys na 8.NPa 9.NP je po celom obvode ohraničený sklenenou fasádou z predsadeného plášťa rastrovej konštrukcie s priehľadnými pevnými, alebo otváravými časťami. Pôdorys na 10.NP je z troch strán ohraničený sklenenou fasádou a z jednej strany susedí s priestorom iného nájomcu. Súčasťou štandardu sú interiérové žalúzie manuálne ovládané. Nájomca plánuje využívať priestory na riešených podlažiach na výkon administratívnej činnosti. Okrem pracovných častí sú vyčlenené priestory aj na oddych, fitnes a stravovanie. Ako bonus je pridaný detský kútik so zázemím aj oddychovým priestorom. Na 9.NP je prístup na terasu, ktorá bude tiež využívaná. Celková plocha prenajatého priestoru – 4048,68 m2.

Interiér VACUUMLABS / SKY PARK OFFICES

Nami poskytnuté služby

Technický dozor objednávateľa: kontrolná činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmlúv o dielo. Kontrolou súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a s podmienkami povolení vydaných pre výstavbu. Kontrolou dodržiavania podmienok zmluvy o dielo ochraňuje technický dozor záujmy objednávateľa (stavebníka).