Technický dozor investora TDI BMB s.r.o.

Technický dozor investora TDI

Technický dozor investora TDI je kontrolná činnosť zameraná na sledovanie, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmlúv o dielo.

Technický dozor investora

Hlavným cieľom je priebežná a kontinuálna kontrola súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a s podmienkami povolení vydaných pre výstavbu. Dodržiavaním a vykonávaním tejto činnosti, čiže dodržiavania podmienok zmluvy o dielo, ochraňuje technický dozor záujmy objednávateľa (stavebníka).

Prehľad vybraných služieb
 • Kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia
 • Vyhotovenie harmonogramu prác a jeho kontrolu v spolupráci s dodávateľom
 • Organizovanie a riadenie kontrolných dní
 • Kontrolu kvality prác a dodávok
 • Pravidelnú kontrolu zápisov do stavebného denníka
 • Odsúhlasovanie fakturácie podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok
 • Evidenciu chýb a nedostatkov a kontrolu ich odstránenia
 • Vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu stavby a zakrytých častí
 • Starostlivosť o stavebnú dokumentáciu a jej archiváciu 
 • Vytvorenie systému konečného prevzatia stavby od dodávateľov
 • Zabezpečenie kolaudácie stavby
 • Riešime technické otázky s dodávateľom stavby
 • Kvalitné poradenstvo v prípravnej i realizačnej fáze, ako aj počas garančnej a pogarančnej starostlivosti
 • Kontrolujeme technické normy STN, prípadne prevzatými napr. EN
 • Poskytujeme profesionálnu, nezávislú kontrolu a dohliadame na všetky aspekty stavebnej činnosti (kvalita, harmonogram, rozpočet)
 • Prispievame k zabezpečeniu úspešného dokončenia Vášho projektu v termíne
 • Prispievame k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás