Technický dozor BMB s.r.o.

Technický dozor na stavebných projektoch

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác, tvorí základnú ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj väčších projektov, zabezpečujeme riešenia od realizácie hrubých stavieb, až po najmenšie detaily v interiéroch. Stavebné práce a projekty realizujeme prostredníctvom našich personálnych a technických zdrojov, ale aj vďaka spolupráci s overenými partnermi a dodávateľmi.

Technický dozor je kontrolná činnosť zameraná na sledovanie, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmlúv o dielo.

Prehľad vybraných služieb
 • Kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia
 • Vyhotovenie harmonogramu prác a jeho kontrola v spolupráci s dodávateľom
 • Organizovanie a riadenie kontrolných dní
 • Kontrola kvality dodávok a prác
 • Pravidelná kontrola zápisov do stavebného denníka
 • Odsúhlasovanie fakturácie podľa skutočne zrealizovaných dodávok a prác
 • Evidencia vád a nedorobkov, kontrola ich odstránenia
 • Vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu stavby a zakrytých častí
 • Starostlivosť o stavebnú dokumentáciu a jej archiváciu
 • Konečné prevzatie stavby od dodávateľov
 • Riešime technické otázky s dodávateľom stavby
 • Kvalitné poradenstvo v prípravnej i realizačnej fáze, ako aj počas garančnej a pogarančnej starostlivosti
 • Kontrolujeme podľa Slovenských technických noriem (STN), prípadne prevzatých napr. Európskych noriem (EN)
 • Poskytujeme profesionálnu, nezávislú kontrolu a dohliadame na všetky aspekty stavebnej činnosti (kvalita, harmonogram, rozpočet)
 • Prispievame k zabezpečeniu úspešného dokončenia Vášho projektu v termíne
 • Prispievame k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás